Türkiye’de Webquest Öğrenme Yöntemiyle İlgili Yapılan Çalışmalara İlişkin Tematik İçerik Analizi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Öğrenme yöntemi, tematik içerik analizi, WebQuest

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de WebQuest öğrenme yöntemiyle ilgili yapılan araştırmalara ilişkin eğilimleri tematik içerik analizi ile belirlemektir. Çalışma, doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Belirlenen amaç doğrultusunda Türkiye’de bugüne kadar WebQuest öğrenme yöntemi kullanılarak yapılan (21 yüksek lisans, 6 doktora tezi, 16 makale ve 3 bildiri) toplam 46 çalışma tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar, yayın türü, yılı, örneklem genişliği, örneklem düzeyi, araştırma yöntemi/deseni, veri toplama aracı, veri analiz türü, kullanılan dersler, ele alınan konu, sonuçlar ve öneriler bakımından incelenmiştir. Analizler sonucunda, çalışmaların yayın türlerine göre dağılımlarına bakıldığında % 45,7’sinin yüksek lisans tezinde çalışıldığı, araştırma yönteminde nicel yöntemin (f=50) tercih edildiği görülmektedir. Örneklem düzeyine ilişkin genellikle ortaokul öğrencileriyle (f=21) çalışıldığı, kullanılan veri toplama araçlarından ise ölçek (f=39), açık uçlu ve çoktan seçmeli testlerin (f=31) kullanıldığı görülmüştür. Gelecekte yapılacak olan tematik analiz çalışmalarında, araştırmacıların bu tarama ve derleme çalışmalarını, PRISMA akış şeması kullanılarak yapmaları önerilmektedir.  

Yayınlanmış

2023-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler