Neoliberalizm Düşüncesinin Evriminde Ekonomik Kalkınmanın Yeri

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kalkınma, Klasik İktisat, Neoliberalizm

Özet

70'li yıllarla beraber giderek ivmelenen neoliberal ekonomi politikaları, bir yandan uluslararası ölçekte gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin, diğer yandan da sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kaldırarak ilerleyen yıllarda ekonomi ile ilgili hemen hemen tüm alanlarda yaşanacak olan kuralsızlaştırma sürecinin ilk adımlarını atmıştır. Endüstri Devrimi öncesi dönemde uygulanan korumacılık politikalarıyla kalkınma sürecini tamamlayan İngiltere, Endüstri Devrimi sonrasında artan üretimi hacminin pazar gereksinimi sonucu serbest piyasa ekonomisi anlayışının temeli olan liberal görüşleri desteklemeye başlamıştır. Büyüyen ekonomilerdeki kâr  hadleri ve faiz oranlarının düşüklüğü sonucu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinde önemli artışlar yaşanmış ve gelişmiş ekonomilerin elde ettikleri getiriler de çoğalmıştır. Bu çalışmada neoliberalizmle ekonomik kalkınma arasındaki ilişki ele alınmış, neoliberal düşünceye yöneltilen eleştiriler ve kalkınma kavramının ekonomiler açısından önemine vurgu yapılmıştır.

Yayınlanmış

2021-03-23

Sayı

Bölüm

Makaleler