Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ortamlarina İlişkin Tutumlari ve Öğrenci İletişimi Doyumlari: Atatürk Üniversitesi Örneği

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemisi, Uzaktan Eğitim, Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Tutumları, İletişim, Öğrenci İletişim Doyumu

Özet

Uzaktan eğitim yükseköğrenimde birçok kademe eğitimde ve sertifika programlarında kullanılmasının yanı sıra örgün eğitimde de bünyesinde uzaktan eğitim merkezi bulunan üniversiteler ve onlardan destek alan diğer üniversitelerde örgün eğitimle birlikte kullanılmaktaydı. Ancak bu durum Covid 19 pandemisi sonrası okulöncesi eğitimden doktora eğitimine, sertifika programlarından hizmet içi eğitim programlarına kadar her alanda eğitim-öğretimde uzaktan eğitime geçilmesini zorunlu kılmıştır.  Bu araştırmada pandeminin getirmiş olduğu sosyal izolasyon nedeni ile yoğun bir şekilde kullanılan uzaktan eğitim ortam/platformlarının kullanımına yönelik olarak öğrenci tutumlarının ve iletişim doyumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Yıldız, Çengel ve Alkan’ın (2021) geliştirdiği ve kullanılabilirlik, yeterlilik ve motivasyon, etkililik ve memnuniyet boyutları olan Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği formu ve Goodboy, Martin ve Bolkan (2009) tarafından geliştirilen Akın, Yalnız ve Kazaz (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği formları kullanılmıştır. Veriler Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden bu formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak gönüllülük esası ile toplanmış ve elde edilen veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir.

Yayınlanmış

2021-09-21

Sayı

Bölüm

Makaleler