İktisadi Görüşler Perspektifinden Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel ARDL

Özet

Bu çalışmanın amacı; 7 üst orta gelirli Avrupa ve Merkezi Asya ülkesinin 1988-2017 dönemi için kamu harcama türleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Farklı bir örneklem grubunun seçilmesi ve zaman periyodunun uzun tutulması bu çalışmayı literatürden ayırmaktadır.  Panel Dağıtılmış Gecikmeli Otoregresif Modeli’nin (Panel ARDL) kullanıldığı çalışmada Model 1’de; kamunun nihai tüketim, savunma, eğitim ve sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH)’e oranının kişi başı reel GSYİH’e etkisi ele alınmıştır. Model 2, Model 3, Model 4 ve Model 5’te ise kişi başı reel GSYİH’nin sırayla kamunun nihai tüketim harcamalarına, kamunun savunma harcamalarına, kamunun eğitim harcamalarına ve kamunun sağlık harcamalarına etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda; kamunun nihai tüketim harcamalarından ve kamunun sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir ilişki saptanmış ve böylece Keynesyen görüş bu harcama kalemleri için desteklenmiştir. Kamunun savunma ve kamunun eğitim harcamaları ise ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Bu sonuç; klasik görüş, arz yanlı iktisadi görüş, kamu tercihi teorisi, rasyonel beklentiler teorisi ve monetarist teori ile uyuşmaktadır. Ekonomik büyümenin ise kamunun nihai tüketim harcamalarını ve kamunun savunma harcamalarını pozitif etkilediği saptanmıştır. Bu sonuç, Wagner yasası ile uyumludur.

Yayınlanmış

2022-03-27

Sayı

Bölüm

Makaleler