Yazım Kuralları

Genel Koşullar

 • Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar Türkçe veya İngilizce olmak üzere başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar dergi yazım kurallarında belirtilen koşullara uygun olarak dergi sistemine yüklenmelidir.
 • Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, bunun makalenin ilk sayfasında makale başlığına verilecek bir dipnotta gösterilmesi gereklidir.
 • Yazarlar makalelerini mutlaka makale şablonuna uygun olarak sisteme yüklemelidirler. Makale şablonuna uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan editörler tarafından reddedilecektir. Makale şablonu için tıklayınız.
 • Makale kör hakem değerlendirilmesine tabi tutulacağından, makale üzerinde yazarların bilgileri yer almamalıdır. Bu bilgiler çalışmanın kabul edilmesi halinde dergi editörlüğü tarafından eklenecektir. Yazar Bilgileri ile ilgili örnek dosya için tıklayınız. (Yazar bilgileri örnek dosyası için tıklayınız). 
 • Birden fazla yazarlı çalışmalar için, ekteki katkı oranları beyanı ve çıkar çatışması beyanının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Beyan için tıklayınız.
 • Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalenin hazırlanmasında, geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
 • Yazarlar bilgilerinin bulunduğu ek bir dosyayı, makale ile birlikte sisteme yüklemelidir. Sisteme makalelerinizi yüklerken "Yeni Gönderi" sekmesi seçildikten sonra, ilk aşamada gönderi dili, gönderi gereksinimleri, editör için notlar ve politika bildirim sekmeleri işaretlenip “Kaydet ve Devam Et” sekmesi tıklanarak, “Gönderi Yükle” aşamasına geçilmelidir. Bu aşamada; “Makale Metni seçilerek makale yüklenmeli ve onaylanmalı daha sonra “Başka Bir Dosya Ekle” butonu tıklanarak, “Diğer” seçeneği seçilmeli ve yazar bilgileri dosyası yüklenmelidir.
 • Makaleye hakemlerce düzeltmelerin verilmesi halinde düzenlenmiş makale “Düzeltmeler” kısmına yüklenmelidir.

Ana Metin Yazım Kuralları

 • Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, Türkçe ve İngilizce özünün 200 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Özetin altında en az 3 en fazla 5 anahtar kelime ve JEL Kodları bulunmalıdır. JEL Kodları için tıklayınız.
 • Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, şablona uygun haldeki metinleri 10.000 kelimeden (20 sayfa) fazla olmamalıdır. Bu makale uzunluğuna kaynakça ve varsa ekleri dâhil değildir. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır. Makalelerin bu limitleri belirli bir ölçüde aşması durumunda, değerlendirme sürecinin başlatılmasına dergi editörlüğü karar verecektir.
 • Makaleler A4 boyutundaki kağıda 1,15 satır aralığında 11 punto Cambria yazı tipi ile üstten ve alttan 4 cm, soldan ve sağdan  2.5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır. Tüm metinde paragraf 1 cm ve paragraf aralığı önceki 0 nk, sonraki 6 nk olmalıdır.
 • Makalelerin ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir. ETİK KURUL ONAY belgesi olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Etik kurul izni ile ilgili detaylı bilgi "Hakkında - Etik Kurul İzni" menüsünde yer almaktadır. 

Metin İçi Kaynak Gösterme Kuralları

 • Atıflar metin içerisinde (Soyad, Yıl) örneğindeki gibi yer almalıdır. Makale, kitap vb bütün atıflar  örneklerdeki gibi verilmelidir. (Sayfa numarası da kullanılabilir).
 • Tek yazarlı: (North, 1992) 
 • İki yazarlı: (Charemza ve Deadman, 1993)
 • İkiden fazla yazarlı : ( Kaya, Güngör ve Gülhan, 2016)
 • Birden fazla atıf kullanılması durumunda, atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.

(North, 1992; Ferrer vd., 2016)

 • Bir yazarın aynı yılda yayımlamış olduğu çalışmadan verilen alıntılarda, alıntıların a ve b şeklinde ayrıştırılması gerekmektedir.

(Kaya, 2020a)

(Kaya, 2020b)

 • Dipnotlar geçtikleri sayfada yer almalıdır.

Tablo ve Şekillerin Yazım Kuralları

 • Metin içerisinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin her birinin sayfa kenar marjlarını taşmayacak şekilde ve tabloların kendi içinde, şekillerin kendi içinde ve grafiklerin de kendi içinde ve numaraların birbirini izleyecek şekilde (nümerik) başlık numarası verilerek başlıklandırılması gerekmektedir.
 • Metin içinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin kaynaklarının metin içi kaynak gösterim kurallarına uygun şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altında yer alması gereklidir.
 • Başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır. Paragraf başı 1 cm içeriden olmalıdır.
 • Makalelerde kullanılacak tablo, grafik, şekil ya da diyagram türü görsellerin, başka kaynaklardan alıntılanması halinde bu tür görsellerin yazarlar tarafından tasarlanması, doğrudan kopyalanmaması gerekmektedir.

Kaynakça Yazım Kuralları

Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır. Kaynak yazımında APA 6 stili kullanılacaktır. Kaynakça aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

Makale

Tek yazarlı makale

Afshar, T. (2007). Stock Return, Consumer Confidence, Purchasing Manager’s Index And Economic Fluctuations. Journal of Business & Economics Research. 8, 97-106.

İki yazarlı makale

Charemza, W.W. ve Deadman, D.F. (1993). New Directions in Econometric Practice. UK: Edward Elgar Publishing

İkiden fazla yazarlı

Ferrer, E. vd. (2016). Consumer Confidence Indices And Stock Markets’ Meltdowns. The European Journal of Finance. 22 (3), 195-220.

Kitap

Kaya, A. (2015). Duygusal Zekâ ve Menkul Kıymet Piyasalarında Yatırımcı Davranışı. Nobel Yayınevi. 1. Baskı. Ankara

Tez

Kula, M. E. (2019). Stratejik Düşünce ve Rekabet Zekası: Otomotive ve İletişim Endüstrilerinde Karşılaştırmalı bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

İnternet Kaynağı

https://tr.investing.com/indices/ise-100, (Erişim: 12.01.2020)

TDK (2019). Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr, (Erişim: 19.02.2020).