Yazım Kuralları

1) Başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için gönderilmemiş Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilir.

2) Makalelerin ön kontrolden geçebilmesi için mutlaka makale şablonu kullanılmalıdır (indirmek için tıklayınız). Çalışmalarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için tüm çalışmanın ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi makale şablonu kullanılarak hazırlanmış olması gerekmektedir. İndireceğiniz şablon dosya, makalelerin dergimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır.

3) Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

4) Makale kör hakem değerlendirilmesine tabi tutulacağından, makale üzerinde yazar(lar) bilgileri yer almayacaktır. Bu nedenle, yazar(lar) bilgilerinin bulunduğu ek bir dosyayı makale ile birlikte sisteme yüklemelidir. Sisteme makalelerinizi yüklerken "Yeni Gönderi" sekmesi seçildikten sonra, ilk aşamada gönderi dili, gönderi gereksinimleri, editör için için notlar ve politika bildirim sekmeleri işaretlenip Kaydet ve Devam et sekmesi tıklanarak, Gönderi Yükle aşamasına geçilmelidir. Bu aşamada; Makale Metni seçilerek makale yüklenmeli ve onaylanmalı daha sonra yeni Başka Bir Dosya Ekle butonu tıklanarak, Diğer seçeneği seçilmeli ve yazar bilgileri dosyası yüklenmelidir (Yazar bilgileri örnek dosyası için tıklayınız). 

Ek dosyada yazı başlığı, yazar(lar)ın adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurum ve birim, ORCİD no (https://orcid.org/ adresinden alınabilir) adresi, telefonu ve e-postası, araştırma ya da ilgi alanları, bu yazının bir teze (uzmanlık, doktora, vb.) dayanıp dayanmadığı ve, eğer geçerliyse, hangi konferansta, nerede ve ne zaman sunulduğuna ilişkin bilgiyi içermelidir. Ayrıca iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir. Bu bilgi, alandaki mesleki iletişimi artırma amacıyla istenmektedir. Hazırlanan ek dosya başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir. 

5) Makalenin ilk ve ikinci sayfasında yazar(lar)a ait bilgiler verilmemelidir. Bu bilgiler kabul edilen makaleler için dizgi aşamasında eklenecektir. 

6) Birinci ve ikinci sayfada makalenin Türkçe ve İngilizce 200 kelimeyi geçmeyen Öz/Abstract, en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime/keywords ve Jel Kodları/Jel Classification kodları (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel adresinden temin edilebilir) bulunmalıdır. 

7) Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır. Paragraf başı 1 cm içeriden olmalıdır.

8) Atıflar metin içerisinde (Soyad, Yıl) örneğindeki gibi yer almalıdır. Makale, kitap vb bütün atıflar  örneklerdeki gibi verilmelidir. (Sayfa numarası da kullanılabilir.)

Tek yazarlı: (North, 1992) 

İki yazarlı: (Charemza ve Deadman, 1993)

İkiden fazla yazarlı : ( Kaya, Güngör ve Gülhan, 2016)

Birden fazla atıf kullanılması durumunda, atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.

(North, 1992; Ferrer vd., 2016)

Bir yazarın aynı yılda yayımlanmış eserlerine atıf yapılması durumunda alfabetik olarak kodlanmalıdır.

(Kaya, 2020a)

(Kaya, 2020b)

Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır. Kaynak yazımında APA 6 stili kullanılacaktır. Kaynakça aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

Makale

Tek yazarlı makale

Afshar, T. (2007). Stock Return, Consumer Confidence, Purchasing Manager’s Index And Economic Fluctuations. Journal of Business & Economics Research. 8, 97-106.

İki yazarlı makale

Charemza, W.W. ve Deadman, D.F. (1993). New Directions in Econometric Practice. UK: Edward Elgar Publishing

İkiden fazla yazarlı

Ferrer, E. vd. (2016). Consumer Confidence Indices And Stock Markets’ Meltdowns. The European Journal of Finance. 22 (3), 195-220.

Kitap

Kaya, A. (2015). Duygusal Zekâ ve Menkul Kıymet Piyasalarında Yatırımcı Davranışı. Nobel Yayınevi. 1. Baskı. Ankara

Tez

Kula, M. E. (2019). Stratejik Düşünce ve Rekabet Zekası: Otomotive ve İletişim Endüstrilerinde Karşılaştırmalı bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

İnternet Kaynağı

https://tr.investing.com/indices/ise-100, (Erişim: 12.01.2020)

TDK (2019). Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr, (Erişim: 19.02.2020).

9) Makaleler, 10.000 kelimeden (20 sayfa) fazla olmamalıdır. Bu makale uzunluğuna kaynakça ve varsa ekleri dahil değildir. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

10) Makaleler A4 boyutundaki kağıda 1,15 satır aralığında 11 punto Cambria yazı tipi ile üstten ve alttan 4 cm, soldan ve sağdan  2.5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır. Tüm metine paragraf 1 cm ve paragraf aralığı önceki 0 nk, sonraki 6 nk olmalıdır.

11) Makalelerin ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir. ETİK KURUL ONAY belgesi olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Etik kurul izni ile ilgili detaylı bilgi "Hakkında - Etik Kurul İzni" menüsünde yer almaktadır.